Suomen Kirurgiyhdistyksen  ja Kirurgian Edistämissäätiön apurahat    

Suomen Kirurgiyhdistys ja Kirurgian Edistämissäätiö myöntävät vuosittain apurahoja ulkomailla tapahtuvaa lääkäreiden kliinistä jatko-opiskelua varten. Kaikki apurahamme ovat jäsenille suunnattuja kohdeapurahoja.

Apurahat jaetaan kahteen kategoriaan: 1) lyhytaikaista (alle 3kk) opiskelua varten tarkoitettu matka-apuraha ja 2) pidempää (3-12kk) kliinistä jatko-opiskelua varten tarkoitettu Travelling Fellowship –apuraha. Lisäksi Suomen Kirurgiyhdistys myöntää 3) lyhytaikaista matka-apurahaa ulkojäsenten eli kirurgisten sairaanhoitajien jatko-opiskelua varten, ks. erikseen ulkojäsenten apuraha-ohjeet alla.
Huom! Gastrokirurgia: Davosin laparoskopiakursseihin liittyvät apurahat haetaan vain Gastrokirurgiyhdistykseltä.

Apurahojen hakijan tulee olla SKY:n jäsen sekä jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa. Yhtä matkaa kohden voidaan hakea vain yhtä apurahaa, jonka tyypin määrittelee matkan pituus. 

Kaikki apurahamme ovat ns. kohdeapurahoja, eli niillä katetaan matkasta itsestään aiheutuneita kustannuksia, ei matkan ajalla menetettyä palkkaa. SKY/KES ei tee Mela-ilmoituksia apurahoista!

Huom! SKY ja KES pidättävät itsellään oikeuden periä myönnetty apuraha takaisin, mikäli hakemuksen kohteena oleva matka jää toteutumatta. Matkan peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä.

Apuraharekisterien tietosuojaseloste

Hakijat hyväksyvät hakemuksen lähettäessään apurahojen Tietosuojaselosteen tiedot. Varmistuthan hakemuksesi vastaanottokuittauksesta.

2) Travelling Fellowship –apuraha, haku vuosittain 1.4 mennessä

Apurahoja myönnetään kohdeapurahoina kerran vuodessa pidempää (3-12kk) ulkomaille suuntautuvaa klinikkavierailua tai kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ao. hakuohjeiden mukaan. Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla toimitettuna Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle 1.4. klo 16.00 mennessä ennen matkan alkua olevalla kaudella, myöhästyneitä tai jälkikäteisiä hakemuksia ei huomioida.

Lähetys ja dokumenttien tallennusmuotona vain PDF
Merkitse kaikkien liitteiden tallennusnimeen oma sukunimesi!
apurahahakemus + sukunimi
CV + sukunimi
suosituskirje + sukunimi
suostumiskirje koulutuspaikalta + sukunimi
jne.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen toimisto@kirurgiyhdistys.fi. 
Allekirjoitetut dokumentit suositellaan lähettämään skannattuina PDF-tiedostoina. Jokainen hakemus kuitataan vastaanotetuksi eli varmistuthan kuittauksesta, että hakemuksesi on tullut perille!

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikan valinta
  1. Mitä erityisosaamista koulutuspaikassa on?
  2. Miten ko. erityisosaamista voidaan jatkossa hyödyntää kotimaassa?
 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään?
 3. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista, tulevista suunnitelluista hakemuksista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista ja ko. apurahojen käyttötarkoituksesta.
 4. Matkan budjetti sekä suunnitelma apurahan käytöstä. Budjetissa huomioidaan:
  1. Matkakulut kohteeseen matkustamiseen 
   (meno-paluu x 1)
  2. Asumiskulut seuraavalla tavalla:
   1. Asunnon vuokra (asunnon koko perheen koon mukaan voidaan huomioida kuluissa, mikäli koko perhe muuttaa mukana)
   2. Kotimaan asunnon kuluja ja muun perheen muita asumis- tai koulukuluja ei huomioida hakemuksessa
  3. Lupahakemusten yms. tarvittavien papereiden ja vakuutusten kulut
  4. Menetetyt palkka-ansiot (summat kirjattava)
   1. Maksetaanko palkkaa kotimaasta?
   2. Maksetaanko palkkaa ko. klinikasta
 5. Selvitys haetun apurahan käytöstä
 6. Hakijan CV
 7. Suosituskirje kotimaan esimieheltä
 8. Suostumuskirje koulutuspaikasta

Hakemusten toivotaan olevan huolellisesti laadittuja ja tiiviitä, joissa mukana vain matkan ja hakijan kirurgisen uran kannalta olennaista informaatiota.

3)  Ulkojäsenten apurahat

Ulkojäsenille myönnettävä matka-apuraha on suunnattu kirurgisille sairaanhoitajille joko kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa ammatillista jatko-opiskelua tai lisäperehtymistä varten. Apurahan enimmäissumma on 500€, myönnettävien apurahojen määrä on vuosittain enintään 1-3 kpl ja määrä arvioidaan hallituksessa tilanne- ja vuosikohtaisesti. Ulkojäsenen matka-apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikka, erikoisala ja haettava erikoisosaaminen
 2. Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista tai tulevista matka-apurahahakemuksista
 3. Suunnitelma apurahan käytöstä
 4. Hakijan CV
 5. Suositus kotimaan esimieheltä, työnantajan osuus jatko-opiskelun kustannuksista

Apurahojen myöntäminen ja maksu

TF -apurahojen saajat Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus valitsee yhdessä Kirurgian Edistämissäätiön hallituksen kanssa vuosittain toukokuussa.

Raportointi

Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle kirjallisen selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. 
Travelling Fellowship-apurahan saaja on lisäksi velvollinen pitämään koulutusmatkastaan esitelmän Suomen Kirurgiyhdistyksen koulutustilaisuudessa muulle yhdistyksen jäsenistölle.

1.2.2023

Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus/Kirurgian Edistämissäätiön hallitus

1) SKY:n matka-apuraha, haku 1.3 ja 1.9 mennessä

Matka-apurahan suuruus on 990 €, ja niitä myönnetään tilikauden aikana max 10 kpl. Apuraha on tarkoitettu lyhytaikaista (enintään 3 kk) ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten.

Matka-apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, hakumahdollisuus kahdesti vuodessa eli hallitus käsittelee apurahahakemukset kohdeapurahoina kahdesti vuodessa, maaliskuun ja syyskuun kokouksessa. Maaliskuun kokouksessa käsitellään kuluvaa vuotta 1.3. klo 16.00 mennessä saapuneet apurahahakemukset ja syyskuun kokouksessa 1.9. klo 16.00 mennessä saapuneet hakemukset.

Matka-apurahaa pitää hakea ennen matkan alkamista, mutta apuraha voidaan myöntää asianmukaisesti ennen matkan alkua haetulle matkalle jo matkan alkamisen jälkeen. Ei kuitenkaan matkan päättymisen jälkeen.

Apurahan saamisessa etusijalla ovat henkilöt, joille ei aiemmin ole matka-apurahaa myönnetty. Apurahaa voi hakea uudelleen, mikäli hakija on menossa uuteen kohteeseen ja uudelle jatko-opiskelujaksolle.

Hakemus toimitetaan PDF-muodossa, siten että jokaisessa liitteen dokumentissa mainitaan myös hakijan sukunimi. 
Apurahakemus +sukunimi 
CV +sukunimi
suosituskirjeet+sukunimi
jne.

 Vapaamuotoisessa, hakemuksessa tulee ilmetä:

 1. Koulutuspaikka, erikoisala ja haettava erikoisosaaminen
 2. Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista tai tulevista matka-apurahahakemuksista
 3. Suunnitelma apurahan käytöstä
 4. Hakijan CV
 5. Suositus kotimaan esimieheltä